Sety a sushi
Burgery a bagely
Bagety a sandwiche
Saláty
Finger food
Chlebíčky
Cukrárna
Nápoje

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Rodinný Catering s.r.o. se sídlem Palackého 1026, 281 63 Kostelec nad Černými lesy, IČO: 19249896 ze dne 30. 4. 2023.

I. Základní ustanovení

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) jsou vydány dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

Prodávajícím je společnost Rodinný catering s.r.o., IČ:19249896, se sídlem: Palackého 1026, 281 63 Kostelec nad Černými lesy, zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 382284 (dále také jako „prodávající“ nebo „Rodinný catering“).

Kontaktní údaje prodávajícího:

Telefon: +420 776 717 240 

email: info.eatbox.cz@gmail.com webová stránka: www: www.eatbox.cz

2. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a fyzické osoby, která uzavírá kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, nebo v rámci své podnikatelské činnosti nebo právnické osoby (dále jen „kupující“) prostřednictvím webového rozhraní umístěného na webové stránce dostupné na internetové adrese www.eatbox.cz (dále je „internetový obchod“), telefonicky či emailem na kontaktní údaje prodávajícího uvedené v těchto obchodních podmínkách.

3. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

4. Vystavení zboží v rámci webového rozhraní je výzvou k podávání nabídek a objednávka zboží ze strany kupujícího je návrhem na uzavření kupní smlouvy. Kupní smlouva se uzavírá okamžikem přijetí objednávky prodávajícím, které je zasláno kupujícímu na email, který uvedl při vytvoření objednávky. V případech objednání prostřednictvím telefonického hovoru je kupní smlouva uzavřena ústním přijetím objednávky prodávajícím. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

5. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Kupní smlouva je uzavírána v českém jazyce.

II. Informace o předmětu koupě a cenách

1. Informace o předmětu koupě, včetně uvedení cen, dostupnosti a jeho hlavních vlastností jsou uvedeny u jednotlivých položek v katalogu internetového obchodu. Ceny položek jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty. Ceny zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány v internetovém obchodě. To však nevylučuje sjednání kupní smlouvy za individuálně dohodnutých podmínek.

2. Vizuální prezentace položek umístěná v katalogu internetového obchodu je pouze informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Fotografie položek jsou ilustrační a reprezentují možnou variantu servírování.

3. V internetovém obchodě jsou zveřejněny informace o nákladech spojených s balením a dodáním předmětu koupě.

4. Případné slevy z kupní ceny zboží nelze navzájem kombinovat, nedohodne-li se prodávající s kupujícím jinak.

5. Prodávající si vyhrazuje právo změnit složení zboží v závislosti na aktuální dostupnosti surovin. Pokud by mělo dojít k takové změně, má prodávající povinnost použít suroviny ve stejné kvalitě a cenové úrovni.

6. Prodávající si vyhrazuje právo použít obalový materiál podle jeho aktuální dostupnosti, tedy i takový, který se odlišuje od fotografií zveřejněných v katalogu internetového obchodu.

7. Veškeré výrobky mohou obsahovat stopy lepku, sezamu nebo mléka. Na případnou intoleranci na tyto suroviny je kupující povinen před objednávkou prodávajícího upozornit a projednat s ním, zda je možné zboží připravit alternativním způsobem či nikoliv. V případě nemožnosti přípravy zboží ve variantě bez lepku, sezamu nebo mléka se kupní smlouva od počátku ruší a žádná ze stran není oprávněna žádat náhradu škody či uplatňovat vůči druhé straně jakékoliv nároky ze zrušené objednávky.

8. Zboží, které je prodávajícím označeno jako „bezlepkové“ se připravuje z bezlepkových surovin. Kupující bere na vědomí, že i zboží označené jako „bezlepkové“ může obsahovat stopy lepku z důvodu jeho přípravy ve stejné provozovně jako zboží obsahující lepek. Prodávající činí nezbytné kroky k prevenci obsahu stop lepku na bezlepkovém zboží.

III. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

1. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory), hradí kupující sám.

2. Při vytváření objednávky si kupující vybere zboží, počet kusů zboží, způsob platby a doručení.

3. Před odesláním objednávky prostřednictvím internetového obchodu je kupujícímu umožněno kontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko Odeslat objednávku. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Podmínkou uzavření kupní smlouvy je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři a potvrzení kupujícího, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, které jsou přístupné na webových stránkách prodávajícího www.eatbox.cz, jakož i v průběhu zadávání objednávky prostřednictvím hyperlinkového odkazu.

4. Neprodleně po obdržení objednávky obdrží kupující potvrzení objednávky na emailovou adresu, kterou při objednání zadal. Toto potvrzení je generováno automaticky a nepovažuje se za uzavření smlouvy. Přílohou potvrzení jsou taktéž obchodní podmínky prodávajícího.

5. Kupní smlouva je uzavřena po přijetí objednávky prodávajícím. Oznámení o přijetí objednávky je zasíláno na emailovou adresu kupujícího neprodleně po obdržení objednávky.

6. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu nabídku s vyznačením navrhovaných změn. Taková nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením kupujícího o přijetí této nabídky prodávajícímu na jeho emailovou adresu (uvedenou v těchto obchodních podmínkách) nebo telefonicky.

7. Veškeré objednávky, které prodávající potvrdil, jsou závazné. Kupující může bez sankce odstoupit od kupní smlouvy, dokud prodávající nepřijme objednávku v souladu s čl. III odst. 6 těchto obchodních podmínek. Informaci o odstoupení od smlouvy je povinen kupující zaslat prodávajícímu písemně na email info.eatbox.cz@gmail.com do 2 hodina od potvrzení objednávky to za využití TOHOTO FORMULÁŘE.

8. V případě, že došlo ke zjevné chybě na straně prodávajícího při uvedení ceny či množství zboží v katalogu internetového obchodu, nebo v průběhu objednávání, není prodávající povinen dodat kupujícímu zboží za tuto zjevně chybnou cenu či v chybném množství, a to ani v případě, že kupujícímu bylo zasláno automatické potvrzení o obdržení objednávky podle těchto obchodních podmínek. Prodávající informuje kupujícího o chybě bez zbytečného odkladu a zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu návrh na změnu objednávky. Tento návrh se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením o přijetí kupujícím na emailovou adresu prodávajícího.

IV. Platební podmínky a dodání zboží

1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit následujícími způsoby:

bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího č.322775116/0300, vedený u ČSOB (KBC Group).

bezhotovostně platební kartou,

bezhotovostně převodem na účet prodávajícího prostřednictvím platební brány,

v hotovosti nebo platební kartou při osobním odběru v provozovně.

2. Společně s kupní cenou je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady spojené s balením a dodáním zboží ve sjednané výši. Není-li dále uvedeno výslovně jinak, rozumí se kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

3. V případě platby v hotovosti je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 1 kalendářního dne od uzavření kupní smlouvy, vždy však před převzetím zboží kupujícím.

4. V případě platby prostřednictvím platební brány postupuje kupující podle pokynů příslušného poskytovatele elektronických plateb. 

5. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet prodávajícího.

6. Úhrada kupní ceny před odesláním zboží není zálohou. Prodávající však může zaplacení zálohy požadovat.

7. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online, v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

8. Zboží je kupujícímu dodáno:

na adresu určenou kupujícím v objednávce, nebo

prostřednictvím výdejny zásilek na adresu výdejny, kterou kupující určil, nebo

osobním odběrem v provozovně prodávajícího.

9. Volba způsobu dodání se provádí během objednávání zboží.

10. Náklady na dodání zboží v závislosti na způsobu odeslání a převzetí zboží jsou uvedeny v objednávce kupujícího a v potvrzení objednávky prodávajícím. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy. Cena dopravy uvedená na webových stránkách www.eatbox.cz je platná pro objednávky zboží s kupní cenou do 4999 Kč bez DPH, v ostatních případech bude kupující o ceně dopravy prodávajícím bez zbytečného odkladu informován.

11. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání, a to v dohodnutý čas. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

12. Kupující vyslovuje souhlas s tím, že doba doručení zboží ze strany prodávajícího se může lišit maximálně o 3 hodiny oproti uvedenému času dodání zboží. V případě, že odchylka v době dodání zboží nepřesáhne rozsah dle věty první, nemá kupující právo požadovat po prodávajícím jakoukoliv kompenzaci, slevu či náhradu škody.

13. Prodávající vystaví kupujícímu daňový doklad – fakturu. Daňový doklad je odeslán na emailovou adresu kupujícího.

14. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží, včetně nákladů na dodání, nejdříve však převzetím zboží. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží nebo okamžikem, kdy měl kupující povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil.

15. Prodávající je oprávněn požadovat uhrazení celé kupní ceny a ostatních nákladů ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

16. V případě, že si zboží objednává kupující, který v minulosti bez vážného důvodu nepřevzal dodávané zboží, vyhrazuje si prodávající právo požadovat, aby byla kupní cena objednaného zboží kupujícím uhrazena předem.

17. V případě požadavku kupujícího na dodání zboží na místo jím určené, je kupující povinen zboží převzít při jeho dodání. V případě nepřevzetí zboží, odmítnutí převzít zboží, nebo při vrácení zboží kupujícím bez závažného důvodu spočívajícím ve vadě zboží, má prodávající nárok na zaplacení kupní ceny zboží a nákladů na doručení zboží.

18. Objednávka je pro kupujícího závazná od chvíle jejího odeslání prodávajícímu prostřednictvím webového rozhrání a/nebo uskutečněním telefonické objednávky či e-mailové objednávky. Po odeslání objednávky může kupující změnit čas doručení, adresu doručení, může také zvětšit množství objednaného zboží, a to vždy nejpozději 1 den před požadovaným doručením. Kupující nemůže dodatečně snížit množství objednaného zboží.

V. Práva z vadného plnění a odstoupení od smlouvy

1. Prodávající odpovídá za to, že zboží bude mít požadovanou jakost, množství, míru a hmotnost. Zboží bude dodáno bez vad a bude odpovídat obecně platným normám.

2. Práva a povinnosti smluvních stran týkající se práv z vadného plnění se řídí příslušnými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.

3. Kupující je povinen zboží při předání zkontrolovat a zjištěné nedostatky okamžitě oznámit prodávajícímu níže uvedeným způsobem. Kupující je povinen zjištěné nedostatky prokázat.

4. Pokud bude zboží při předání kupujícímu vykazovat takové vady, v jejichž důsledku jej nebude možné konzumovat, vrátí kupující zboží ihned osobě, která mu zboží předala a o této skutečnosti se sepíše reklamační protokol.

5. V případě shledání nevyhovujícího stavu zboží nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Pokud kupující shledá při převzetí zboží jeho nevyhovující stav a přeje si uplatnit práva z vadného plnění, je povinen zboží ihned vrátit osobě, která mu jej předala, a o této skutečnosti se sepíše reklamační protokol.

6. Pokud kupující neupozorní na zjevné vady zboží při jeho převzetí ztrácí práva z vadného plnění.

7. V případě, že zboží při převzetí kupujícím neodpovídá objednávce co do jeho množství či druhu, je kupující povinen na tuto skutečnost neprodleně při předání upozornit a pokud tak učiní, je oprávněn požadovat dodání chybějícího zboží, případně požadovat slevu z kupní ceny odpovídající hodnotě nedodaného zboží. Pokud se kupující rozhodne, že převezme jiný druh zboží, než který objednal, ztrácí práva dle předchozí věty.

8. Kupující v souladu s občanským zákoníkem nemá právo od smlouvy odstoupit, neboť dodávané zboží podléhá rychlé zkáze. Na zboží není vzhledem k jeho charakteru poskytována záruka.

9. Prodávající vydá kupujícímu na jeho žádost písemné potvrzení o povinnostech z vadného plnění v rozsahu stanoveném občanským zákoníkem.

10. Uplatnění práva z vad zboží, které nebylo možné s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při předání zboží, je možné zasílat emailovou cestou na adresu: info.eatbox.cz@gmail.com

a/nebo je uplatnit osobně v provozovně prodávajícího na adrese Podnikatelská 565 Běchovice 19011 budova A10 , Praha 9. Kupující je povinen společně s uplatněním práva z vadného plnění doložit doklady osvědčující, že zboží nebylo dodáno prodávajícím bez vad (např., nikoliv však výlučně, fotodokumentace). Kupující je v případě uplatnění tohoto práva povinen neprodleně vrátit zboží na své náklady prodávajícímu. O reklamaci bude rozhodnuto bez zbytečného odkladu, ve složitějších případech do tří (3) pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává případná doba nezbytná k odbornému posouzení přítomnosti vady zboží.

11. Prodávající vydá kupujícímu písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo z vadného plnění uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje, a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

VI. Ostatní

1. Prodávající nenese odpovědnost za případnou škodu nebo jakékoli jiné následky vzniklé kupujícímu na základě nebo v souvislosti s jednáním kupujícího nebo okolností na straně kupujícího.

2. Kupující souhlasí, že prodávající nenese odpovědnost za plynulý nepřerušený a bezchybný a bezpečný chod webových stránek. Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webových stránek nebo v důsledku jejich užití v rozporu s jejich určením.

3. Dostupnost zboží inzerovaného na webových stránkách www.eatbox.cz je vázána na skladové zásoby a výrobní kapacitu prodávajícího a prodávající dostupnost zboží negarantuje. V případě, že nebude možné objednávku z jakýchkoli důvodů na straně prodávajícího potvrdit, bude o tom kupující informován prostřednictvím emailu zaslaného na jeho emailovou adresu nebo telefonicky.

VII. Doručování

1. Komunikace bude mezi prodávajícím a kupujícím probíhat zejména prostřednictvím elektronické pošty, a to na emailovou adresu prodávajícího uvedenou v těchto obchodních podmínkách a emailovou adresu, kterou kupující uvede při vytvoření objednávky zboží či je uvedena v jeho zákaznickém účtu.

2. V případě nemožnosti doručování podle odst. 1 tohoto článku obchodních podmínek bude komunikace mezi prodávajícím a kupujícím probíhat písemně doporučenými dopisy zaslanými prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu sídla prodávajícího a adresu, kterou kupující uvede při vytvoření objednávky zboží či je uvedena v jeho zákaznickém účtu. Písemnost se považuje za doručenou při osobním doručování (a) dnem faktického převzetí zásilky zaznamenaným poskytovatelem poštovních služeb nebo (b) dnem marného uplynutí lhůty pro vyzvednutí zásilky na poště na základě náležitého vyrozumění příjemce nebo (c) dnem vyznačeným provozovatelem poštovních služeb jako datum, kdy příjemce odepřel převzetí zásilky.

3. Připouští se komunikace prostřednictvím telefonu.

VIII. Osobní údaje

1. Ochrana a zpracování osobních údajů ze strany pronajímatele se řídí Informacemi o zpracování a ochraně osobních údajů, jež jsou dostupné ZDE.

IX. Mimosoudní řešení sporů

1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

2. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

3. Prodávající je oprávněn k prodeji Zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

X. Závěrečná ustanovení

1. Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se právním řádem České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů. Pro případ sporů ze vzájemných vztahů se sjednává jurisdikce českých soudů.

2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

3. Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu prodávajícího.

4. Prodávající neodpovídá za žádné škody vzniklé v souvislosti s využitím služeb, užitím informací nebo stahováním údajů zveřejněných na webových stránkách, tj. za chyby, opomenutí, přerušení, poruchy, zpoždění, počítačové viry, ztrátu zisku nebo ztrátu dat kupujícího nebo jiné třetí osoby užívající webových stránkách, neoprávněný přístup k přenosům a datům těchto osob, změny takových dat, jakož i další hmotné a nehmotné ztráty.

5. Prodávající si vyhrazuje právo kdykoliv omezit nebo ukončit přístup kupujícího nebo jiné třetí osoby k webových stránkách.

6. Kupující na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

7. Kupující souhlasí s tím, že telefonické hovory s prodávajícím mohou být za účelem zkvalitnění služeb monitorovány a nahrávány.

8. Objednávka je prodávajícím archivována a spotřebiteli k ní bude na jeho žádost umožněn přístup.

9. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 15. 8. 2023

Naše reference

OMS KAZMA

AMBIT MEDIA

G-STAR RAW

PPF

PRAHA 6

EALLIN

Item added to cart.
0 items -